మీరు బయట పంచ్ లు, సెటైర్ లు వేస్తే ఆనందం – నలుగురు నవ్వుతారు
అదే పంచ్ లు, సెటైర్ లు పంచ్ మామలో వేస్తే ఆనందంతో పాటు ఆదాయం – వేల మంది నవ్వుకుంటారు.
మీ ఆర్టికల్స్, మీమ్స్, వీడియోస్ ఏమైనా సరే మాకు పంపించండి